Smulkiųjų projektų fondo projektas

“Alytaus ir Balstogės - Suvalkų regiono verslo bendradarbiavimo plėtra ir konkurencingumo didinimas ES rinkose“

Lietuva ir Lenkija yra ne tik geografiškai artimos šalys, bet ir turi panašų istoriškai susiklosčiusį socialinį – kultūrinį mentalitetą. Tačiau, nepaisant bendrumų, šios dvi tautos turi išskirtinio savitumo, kuris išryškėja bendraujant šių šalių verslininkams. Todėl bendras Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų verslo projektas pasitarnaus šių skirtumų supratimui bei pritaikymui savo veikloje. Lietuvos ir Lenkijos verslininkai, šio projekto metu atradę bendrą verslo kalbą, lengviau adaptuosis tarptautinėje verslo erdvėje.

Pagrindinė problema, kurią šiame projekte bandoma išspręsti, yra netolygi pasienio regionų (Alytaus ir Balstogės - Suvalkų regionų) ekonominė – socialinė raida ir atsilikimas nuo didžiųjų Lietuvos ir Lenkijos miestų, bei nesugebėjimas konkuruoti globalioje ekonomikos rinkoje. Todėl pagrindinis šio projekto tikslas – pasienio regiono MVĮ konkurencingumo didinimas, skatinant tolygią integraciją į ES šalių rinkas.

Projekto partneriai:

VšĮ "Pietų Lietuvos verslo kooperacijos centras"

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości (Verslo vystymo fondas)

Pagrindinis projekto tikslaspasienio regiono SVV įmonių konkurencingumo didinimas, skatinant tolygią integraciją į ES šalių rinkas.

Šio tikslo siekiama įgyvendinant šiuos uždavinius:

sukurti ir plėtoti tiesioginius kontaktus tarp Alytaus ir Balstogės - Suvalkų regionų verslo bendruomenių, sudarant bendrą informacinę Alytaus ir Balstogės - Suvalkų regionų verslo duomenų bazę;

didinti pasienio regiono konkurencingumą ir rinkų prieinamumą organizuojant mobilias parodas “Alytaus ir Balstogės - Suvalkų regionų verslas pristato”;

tiprinti įmonių vadovų žinių, kompetencijų bei bendravimo įgūdžius pasinaudojant bendromis konferencijomis.

Projekto veiklos:

bendra informacinė Alytaus ir Balstogės - Suvalkų regionų SVV duomenų bazė;

mobili paroda "Alytaus ir Balstogės - Suvalkų regionų verslas pristato";

konferencijos, skirtos Alytaus ir Balstogės - Suvalkų regionų SVV bendradarbiavimo galimybėms aptarti.

Bendra duomenų bazė:

Internetinė svetainė „Alytaus ir Balstogės - Suvalkų regionų verslas pristato”:

Lietuvos ir Lenkijos įmonių duomenų bazė internetinėje svetainėje;

Informacija Lietuvos ir Lenkijos mokesčių, teisiniais, verslo ir kitais klausimais.

Mobilios parodos:

Ekspozicijos 5 specialiai įrengtuose krovininiuose furgonuose;

Parodų vietos: Druskininkai, Varėna, Alytus, Augustavas, Suvalkai.

Dalyviai aprūpinami kelione autobusu, nakvyne ir maitinimu;

Bendra reklama parodų metu, lankstinukai ir skrajutės su įmonių aprašymais ir kontaktais.

Konferencijos, skirtos Alytaus ir Balstogės - Suvalkų regionų SVV bendradarbiavimo galimybėms aptarti.

Esant sudėtingoms ekonominėms sąlygoms, labiausiai pažeidžiama verslo grupė yra mikro, mažos ir vidutinės įmonės. Pavieniui veikdamos, šios įmonės yra nepajėgios konkuruoti globalioje rinkoje, todėl būtina padėti joms apsijungti į tinklus ir bendrai veikiant tapti konkurencingomis ES ir pasaulio ekonominėse rinkose. Apjungę savo patyrimą, pristatę vienos kitoms savo verslus, tų verslų galimybes, MVĮ galės lengviau konkuruoti bei gauti didesnius užsakymus.

Pagrindinė projekto tikslinė grupė yra Alytaus ir Balstogės - Suvalkų regionų MVĮ ir jų vadovai.

Alytaus apskrities bei Balstogės - Suvalkų regionų regioninės plėtros prioritetinės kryptys yra siekti stipresnės socialinės – ekonominės sanglaudos, palankesnės pramonės bei verslo aplinkos aplinkinėse teritorijose. Todėl dalyvavimas šiame projekte ir stipri socialinė – ekonominė partnerystė yra svarbus Alytaus ir Balstogės - Suvalkų regionų tolygios raidos komponentas.